“ எப்படி நம் வினைகள் நம்மை அடைகின்றன ?? “

“ எப்படி நம் வினைகள் நம்மை அடைகின்றன ?? “

ஒரு துண்டு / போர்வையில் பல வண்ணங்கள்

நீலம் பச்சை சிகப்பு மஞ்சள்

நெய்யும் போது

அந்த அந்த நிறத்துக்கான நூல் எடுத்து   நெயும் தறி / எந்திரம்

அது மாதிரி தான்

நம்மை சுற்றி நிற்கும் கோள்கள்

அந்த அந்த காலத்துக்கேத்த பலாபலன்களை வினைப்பயன்களை 

ஜீவர்க்கு அளித்து அனுபவிக்க வைக்கும்

அகமும் புறமும் ஒன்றே

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s