“ வாலை முதல் மனோன்மணி  வரை”

“ வாலை முதல் மனோன்மணி  வரை”  

ஆன்ம சாதகனின் ஆன்மீகப் பயணம்

வாலை ஆரம்பித்து மனோன்மணியில் முடிவது ஆகும்

உலகம் : இருவரும் ஒன்றே என கூறுது

உலகத்தை  பிடித்தால் மோசம் தான் போவோம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s