தெளிவு

தெளிவு

” ஒன்றும் பலவும்”

வள்ளல் பெருமான் :

“உயிர் வருவகை அறியீர்

உடல் வருவகை அறியீர்”

இந்த ஒரு வரி புரிந்து கொள்ள ஒருவனுக்கு

பலப்பல பிறவிகள் ஆகிவிடும்

இந்த ரகசியம் புரிந்தால்

சாகாக்கல்வி முடிச்சு அவிழ்க்க முடியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s