“ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் “

 “ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் “

 திருவாலங்காட்டில்  காளியுடன்  போட்டியில் சுத்த சிவம் வென்றதுவும் 

சிவம் புராணத்தில்

யானையை கொன்று தோல் போர்த்தியதுவும் ஒன்று தான்

காளி – கருப்பு

அது உச்சியில் விளங்கும் இருளை சிவம் விழுங்கியது ஆகும்

புராணம் ஒரே கருத்தை பலவாறாக எடுத்துரைத்தாலும்

மக்களுக்கு விளங்குவதேயிலை

திருந்த விருப்பமிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s