“ சித்தம் பெருமை “

“ சித்தம் பெருமை “

ஒருவனுக்கு தவத்தால்

வாய் உரைத்த மொழி  பலிதம் ஆகுதெனில் ??

அவனுக்கு  மனமடங்கி சித்தம் எழும்ப ஆரம்பம் என பொருளாம்

என் அனுபவம்

சித்தத்தால் ஆகா காரியம்   இலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s