“ குழந்தையும் தத்துவமும் “

“ குழந்தையும் தத்துவமும் “

ரெண்டும் ஒன்றே

அதாவது

ஒரு குழந்தை தானே எல்லாம் செயாது

நாம் தான் செய வேணும்

உணவு உறக்கம் மல ஜலம் மாதிரி

அது மாதிரி தான் 36 தத்துவமும்

அவை தானே இயங்காது

அதை இயக்க சத்திகள் வேணும்

அதை செயல்படுத்தணும்

அதனால் தத்துவம் ஜடம் என கூறுகிறார்

வெங்கடேஷ்

No photo description available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s