ஆன்மா பெருமை

ஆன்மா பெருமை

ஒரு கவி :

“ இன்பங்கள் துன்பங்கள் என்பது அன்புக்கு கிடையாது “

இது எவ்ளோ உண்மை உண்மை

ஆம் ஆன்மா ஆகிய அன்பு ரெட்டையில் இருமையில் இல்லவே இலை

அது ஒப்பற்ற ஒருமையில் இருக்கு

ஆகையால் தான் சொல்கிறேன் :

கவிகள் பாதி ஞானியர் என

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s