மனம்

மனம்

விரிந்த மனம் அறிவை  நாசம் செயும்

குவிந்த மனம்  விழிப்புணர்வு கொடுக்கும்

 மேலும் அது  சிவத்தை காட்டும்

குவிந்த மனம்

எந்த நிலையிலும் விழிப்புணர்வு அளிக்கும் வல்லமை உடைத்து

ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் சரி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s