“ஞான வாசலும்  – ஞானவாவியும்

“ஞான வாசலும்  – ஞானவாவியும் “

ஞான வாசல் திறந்து உள்புகாமல்

ஞான வாவியுள் புக முடியாது அமர முடியாது

ஞான வாசல் வாசியால் திறக்க வேணும்

முதலாவது நடு எனில்

ரெண்டாவது முடி அனுபவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s