ஞானம் தேடுவோர் எப்படி ?? 

ஞானம் தேடுவோர் எப்படி ??  தோல் வியாதி உடையோர் மிக சிரமப்படுவர் ஏனெனில் இதில் தேர்ந்த மருத்துவர் அதிகமிலை முன்பு சென்னையில்  எழும்பூரில் ஒருவர் இருந்தார் ( Dr Thambaiah in Egmore ) அவர்க்குப் பின் சென்னையில் கை தேர்ந்தவர் யாருமிலை அதனால் தான் அந்த நோயாளியர் எல்லா  ஊர் தோல்  நோய் நிபுணரிடம் செல்கிறார் எல்லா ஊருக்கும் ஒரு சுற்று சுற்றிவருவார் அதே மாதிரி     தான் யோகம் ஞானம் தேடுவோரும் பலப் பல ஆண்டுகளாக…

On a lighter note

When people ask me what do you do ? Me : I teach people to lift their spirits thru cosmic lift Vasi They laugh at me In return I too laugh at them BG VENKATESH 5நீங்கள், Anand Arumugam, Rajkumar S R மற்றும் 2 பேர் 1 பகிர்வு

“ பூங்காவனம் – பிருந்தாவனம் – தில்லைவனம்”

“ பூங்காவனம் – பிருந்தாவனம் – தில்லைவனம்” மேடையில்  மெல்லிய பூங்காற்று வீசும் போது அம்மேடை தான்   பூங்காவனம்  பூங்காற்று நாதஸ்தானத்துக்கு வரும் போது அது பிருந்தாவனம் மீண்டும் ஏறி சிற்றம்பல வாசல் வரும் போது அது தில்லை வனம் யார் ஆற்றுகிறார் ?? வெங்கடேஷ்