பத்திரகிரியார் பாடல் – எக்காலக்கண்ணி

பத்திரகிரியார் பாடல் – எக்காலக்கண்ணி

 

நினைக்கும் நினைவுதோறும் நிறைந்த பரிபூரணத்தை
முனைக்குமேல் கண்டு கண்ணில் முத்துதிர்ப்பது எக்காலம்?

 

பொருள் :

 

நாம் நினைக்கும் போதெல்லாம் நிறைந்த முழுமையை பூரணத்தை சுழுமுனை மேல் கண்டு கண்ணில் நீர் உதிர்ப்பது எப்போது ??

 

ஆன்மாவைக்கண்டு எப்போது அழுவது என வினவுகிறார் சித்தர் ??

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s