சுழுமுனை பெருமை

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

சுழுமுனை பெருமை

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

ஆனாலே பொழிகாணும் புலன்கள்தோனும்

ஆகாத கருவிகளும் அடங்கிப்போகும்

போனாலே கற்பூர வாசம் வீசும்

பொங்கு திரை மேலெழும்பும் மாய்கை போகும்

வாணாளை ஏற்றிவிடும் புருவமத்தி

வாசி கொண்டு நீட்டிவிடும் நாசிமத்தி

தானாலே ஆகிடலாம் திறக்கப்பூட்டத்

தந்திரங்கள் வேணுமப்போ சரங்கள்பாரே

பொருள் :

சுழுமுனை உச்சிக்கு ஏறிவிட்டால் , கருவி – புலன்கள் அடங்கிப்போகும்

தேகத்தில் கற்பூர மணம் வீசும்

உடலில் சுருக்கம் போகும் – இளமை திரும்பும்

மாயா மறைப்பும் போய் ஒழியும்

சாதகன் ஆயுள் அதிகரிக்கும்

அதனால் வாசி பார்த்த வண்ணம் இருப்பாயாக

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s