பிரணவமும் ( ஓங்காரம் ) எட்டிரெண்டும் –  2

பிரணவமும் ( ஓங்காரம் ) எட்டிரெண்டும் –  2

பிரணவக் கூட்டை அமைக்கத் தெரிந்தவனுக்கு

எட்டிரெண்டைக் கூட்டவும்  தெரியும்

அது கொண்டு

புருவப்பூட்டைத் திறக்கவும் தெரியும்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s