அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் –  விளக்கம்

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் –  விளக்கம்

மலப்பிணி தவிர்த்தருள் வலந்தரு கின்றதோர் (1333)
நலத்தகை யதுவென நாட்டிய மருந்தே

 விளக்கம் :

உயிர்க்கு இருக்கும் மும்மலக்கட்டு தவிர்க்க உதவிய விந்து

சுப்பிரமணி தான் ஞான மருந்து நல்ல மருந்து

விந்து ஆகிய மணி தான் மும்மலத்தை சுத்த உஷ்ணத்தினால் உருக்குது – வெளி தரிசனம் ஆகுது 

அப்போது அருள் பிரகாசம் கிட்டும் என்றவாறு  

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s