வேலுண்டு வினையிலை

வேலுண்டு வினையிலை

இது நம் முன்னோர் பழமொழி

வேல் = விந்து சக்தி , உஷ்ணம்

அதனால் வினைகளை நாசம் செயுது

இது அனுபவ ஞான மொழி

வெங்கடேஷ்

May be an image of temple and outdoors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s