பிறவியும் சிறையும்

பிறவியும் சிறையும்

ஒழுக்கத்துடன் விளங்குகின்ற கைதி

விரைவில் சிறையிலிருந்து விடுதலை காண்பான்

அதே போல

தவத்தால் சடங்காக அல்ல

இந்திரிய கரண ஒழுக்கம் மேற்கொண்டால்

உலக வாழ்க்கையில் இருந்து விடுதலை கிட்டும்

மோட்ச கதி

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s