“ சமாதியும் ஜீவ சமாதியும் “

“ சமாதியும் ஜீவ சமாதியும் “

 

சமாதி என்ற பெருமை வாய்ந்ததை

மிக கேவலப்படுத்திவிட்டார் கேவலமான அரசியல்வாதிகள்

அவர் தலைவர் புதைத்த இடத்துக்கு சமாதி எங்கிறார்

பின் சித்தர் – யோகியர்

அடங்கி ஒடுங்கின இடத்துக்கு என்ன பேர் ??

 

 

அதை ஜீவ சமாதி என அழைப்பது நலம்

இருவரும் ஒன்றாமோ ??

 

தற்காலத்தில்

சமாதி = அரசியல் தலைவர் புதைக்கப்பட்டது

ஜீவ சமாதி = ஞானியர் – யோகியர் இடம்

 

இது தெளிவு ஆம்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s