ரசவாதம் சித்தி எப்போது ??

ரசவாதம் சித்தி எப்போது ??

பொன் விளையும் பூமி ஆம்

ஆன்மாவின் இருப்பிடம் அடைந்து

அந்த அனுபவ சித்தி முழுமை அடைந்தால் தான்

பொன் விளைவிக்கும் ரசவாதம் வித்தை  சித்தி ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s