“ திருவடி தவ அனுபவம் “

“ திருவடி தவ அனுபவம் “  

அசைவு ஒழித்து வருவதால் ,  தன்னை மறந்த அனுபவம் அளிக்கும்

அது இன்பமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s