ஞான போதினி

ஞான போதினி

சர்க்கரை  இருக்கும் இடம் தேடி

எறும்பு தானாகவே வரும்

தவத்தில் தற்போதம் ஒழிந்த இடத்து

சத்தினிபாதம் தானாகவே வரும்

தவ அனுபவங்களும் தானாகவே வரும்

இது உண்மை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s