சாலை குழு அனுபவம்

சாலை குழு அனுபவம்

இரு மாதம் முன் சாலை குழுவினர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

அவர் நான்

  1. நெற்றிக்கண் திறக்கும் முறை
  2. ஞானம் அடைதல் பத்தி பயிற்சி விளக்கம் கூறும் போது – பல பெரிய பெரிய நூல் எடுத்து வந்து காட்டி அதில் இருந்து விளக்கம் அளிப்பேன் என எதிர்ப்பார்த்தனராம்

ஆனால் நான் 4/5 தாள் மட்டும் வைத்து 2 மணி நேரம் பயிற்சி வகுப்பு முடித்ததில் அவர்க்கு வியப்பு தான்

நான் : விளக்கம் வித்தை  எல்லாம் மண்டையில் இருக்கு

நூலில் இலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s