“ பிரம்ம ரேகையும் –  சந்திர ரேகையும் “

“ பிரம்ம ரேகையும் –  சந்திர ரேகையும் “

முன்னது நம் தலையெழுத்து

படைப்பு கடவுள் பிரம்மா வரைந்தது

இது மனிதர்க்கு மனிதர் மாறுபடும் 

பின்னது –  ஆன்மா பிரம்மம் விளங்குவது

இது இயற்கை படைப்பு

இது தான் கோரக்க சித்தர்  நூல் தலைப்பு

இதைத் தான் இஸ்லாமியரும்  வணங்குவது

இது எல்லார்க்கும் ஒன்றே ஆம்

ரெண்டும் சிரசில்
 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s