“ வாசியும் புராணமும் ” 

“ வாசியும் புராணமும் ” 

திருவிளையாடற் புராணத்தில் வரும் “ மாணிக்க வாசகர் கதை முழுதும் ஆய்ந்து , விளங்கிக்கொண்டால் “

1 வாசி என்றால் என்ன ??

 2 பயிற்சி என்ன ??  

 3 எப்படி  நரி பரியாக்குவது ??

4 மெய்ப்பொருள் திருவடி ஞானம் என்ன ??

5 அதை எப்படி சரியாக பயன்படுத்துவது ??

எல்லா ரகசியமும் வெளியாகும்

பயின்று அனுபவத்துக்கு வந்தால் ஞானம் பிறக்கும்

இது உண்மை  

என் அனுபவமும் கூட

நான் இதைத் தான் செய்தேன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s