ஒளிதேக சித்தி 5

ஒளிதேக சித்தி 5

பற்பல நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெயும் மழை

ஓரிடத்தில் அருவியாக கொட்டுவது மாதிரி

பல பிறவிகளில் செய்த தவம் முதிர்ந்து

ஒரு பிறவியில் மரணமிலாப் பெருவாழ்வு முத்தேக சித்தி அளிக்குது

இதுக்கு திருமந்திரத்தில் சான்று உளது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s