இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

பஞ்சாப் பொற்கோவில் “ Harmandir Sahib “  என்றழைக்கப்படுது

அப்படி எனில்

அந்தக் கோவிலில்  உலகில் உள்ள எல்லா  சமய மதக் கோவிலும்  அடக்கம் என பொருள்

அதாவது ஆன்மா இருப்பிடம் உலகில் உள்ள எல்லா சமய மதமும் கொண்டாடும் தெய்வம்  இருப்பிடம்

இதைத் தான் ஆங்கிலேயர் “ Pantheos church “ என்றழைக்கப்படுது  All Gods church

அப்படி எனில் எல்லா கடவுள் கோவில் என்று பொருள் ஆகும்

Harmandir Sahib ம் “ Pantheos church “ ஒன்று தான்

எல்லா  சமய மதக கடவுளும் ஆன்மா தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s