சரியான தவம் எப்படி அறிவது ??

சரியான தவம் எப்படி அறிவது ??

எனில் ??

நம் இந்திய கலாச்சாரத்தில் வரும் பண்டிகைகள் – சடங்குகள் சாங்கியங்கள் எல்லாம் அனுபவத்தில் வர வேணும்

வந்தால் தான் சாதனம் தவம் சரியான திசையில் பயணிக்குது என பொருளாம்

  1. கற்பகம்
  2. அட்சய திரிதியை
  3. ஆகாய கங்கை
  4. திருவிழா – வேட்டு வைத்தல்  – கொடியேற்றம்
  5. கைலாயம் வலம் வருதல் – கிரிவலம் வருதல்

இப்படி இவைகள் எல்லாம் அனுபவத்தில் வரும்

வர வேணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s