இயற்கை எப்படி கர்மாவை தொழில்படுத்துது ??

இயற்கை எப்படி கர்மாவை தொழில்படுத்துது ??

உலகில்

“ முதலில் வந்தவர்க்கே முன்னுரிமை “ 

அதாவது யார் முதலில் வந்தாரோ

அவர்க்கே  முதலில்  அனுமதி

ஆங்கிலத்தில்  FIFO first In first Out

இதை மரணத்தில் கூட இயற்கை கடைபிடிப்பதிலை

அதே போல் தான்

நாம் முதலில் செய்த கர்மம் முதலிலும்

பின் செய்தது  அடுத்தும்  பலனளிக்காது

வரிசைக்கிரமப்படி இலை பலனளிப்பது

கடவுள் எல்லாவற்றிலும் சிறிது சிறிது எடுத்து

நல்ல /கெட்ட கர்மா எடுத்து தான் இந்த பிறவி பயன் அமையுது

வரிசைக்கிரமப்படி அமைந்தால்

நற்பலனே சில காலம் தொடர்ந்து வரும்

பின்  கெட்ட பலனே பல காலம் நடக்கும்

ஆனால் இம்மாதிரி செய்தால்

நன்றும் தீதும் மாறி  மாறி நடந்து பலன் தரும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s