யாக்கை – பெயர்க் காரணம்

யாக்கை – பெயர்க் காரணம்

யாக்கை = உடல் – உடம்பு

ஏன் யாக்கை ??
ஏனெனில் உடலின் அனைத்து பாகங்களும் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளதால் , உடலுக்கு ” யாக்கை” என்று பெயர்

ஆக்ஞா = கட்டளை என்று சமஸ்கிருதத்தில் அர்த்தம்

உடலுக்கு எல்லா கட்டளைகளும் இந்த இடத்திலிருந்து தான் போகின்றன என்பது உண்மை

நம் முன்னோர்கள் விஞ்ஞானிகளும் ஞானிகளும் கூட

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s