“ பயில்வானும்  – ஆன்ம சாதகனும் “ 

“ பயில்வானும்  – ஆன்ம சாதகனும் “ 

பளு தூக்கும் பயில்வான்

200 கிலோ சில  நொடிகள் தூக்கினால் வெற்றி

அவனுக்கு பதக்கம்

ஆன்ம சாதகனும்

மனதை அசையாமல் சில  நொடிகள் நிறுத்தினாலே போதும்

அவனுக்கு அது பிரபஞ்சத்தை  நிறுத்தியதுக்கு சமமான  வெற்றி

மனம் = 1000  யானைக்கு சமம்

அதனால்

ஆன்ம சாதகன் பயில்வானைக் காட்டிலும் உயர்வு தான்

உண்மை தானே ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s