திருவடி பயிற்சி

திருவடி பயிற்சி

சென்ற வாரம் இருவர் பயிற்சி பெற்றார்

1 சென்னை – ரெண்டாம் கட்டம்

முது நிலை பொறியியல் பட்டதாரி

இவர்க்கு சித்தர் ராம தேவர் காட்சி அளித்திருக்கார்

அவர் சீடராம்

மேலும் இவர் பல இடங்களில் சென்று பயிற்சி பெற்றுள்ளார்

சித்த வித்தை –  ஊதி ஊதி  , ஒரு அனுபவம் இலை

பாட்டு சித்தர் – உடல் உபாதை வந்திருக்கு – பல கூத்துக்களால்

2 சென்னை – ரெண்டாம் கட்டம்

சித்த வைத்தியர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s