“ பூங்காவனம் – பிருந்தாவனம் – தில்லைவனம்”

“ பூங்காவனம் – பிருந்தாவனம் – தில்லைவனம்”

மேடையில்  மெல்லிய பூங்காற்று வீசும் போது

அம்மேடை தான்   பூங்காவனம் 

பூங்காற்று நாதஸ்தானத்துக்கு வரும் போது

அது பிருந்தாவனம்

மீண்டும் ஏறி சிற்றம்பல வாசல் வரும் போது

அது தில்லை வனம்

யார் ஆற்றுகிறார் ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s