” நெற்றிக்கண் விழிப்பும் திறப்பும் “

” நெற்றிக்கண் விழிப்பும் திறப்பும் “

முதலாவது

மலர்ந்தும் மலராத பாதி மலர் போன்ற நிலை

ரெண்டாவது

முழுமையாக மலர்ந்த மலர்

ஆயிரத்தெட்டு இதழ்க் கமலம் மலர்ந்த நிலை

வெங்கடேஷ்

4நீங்கள், சித்ரா சிவம் மற்றும் 2 பேர்

3 பகிர்வுகள்

அன்பு

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s