“ உபசாந்தமும் – துவாதசாந்தமும் “

“ உபசாந்தமும் – துவாதசாந்தமும் “

உபசாந்தம் – மௌனத்துக்கு முன் வரும் அனுபவம் அதுக்கான தவம்

இது ஏகாதசி – ஏகாதச நிலை அனுபவம்

11 வது நிலை

துவாதசாந்தம் – இது ஏகாதசத்துக்கு மேல் அனுபவம் – மௌனம் – ஆன்ம நிலையம் – 12 வது நிலை அனுபவம்

ஆனால் சிரசுக்குள்ளே தான்

மன்றம் கூறுவது போல் தலைக்கு வெளி அல்ல

இது தான் பெரிய வேறுபாடு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s