“ பாஞ்சசன்னியம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ பாஞ்சசன்னியம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “  

இந்த  பிரசித்தி பெற்ற சங்கு  பாரதக் கண்ணன் கையில் இருந்தது

இதன் வடிவம் – 5 சங்குகள் ஒன்றினுள் ஒன்று அடங்கி இருக்கும்

அதாவது 5 இந்திரிய சக்திகளும் தவத்தால் , ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றானால் , நாதம் ஒலிக்கும்

தவ முறைமை விளக்க வந்த ஒரு புறப்பொருள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s