“ இதுவும் அதுவும் ஒன்றே “

“ இதுவும் அதுவும் ஒன்றே “ 

சென்னை திருமு( ல்)லை வாயிலும்

குடந்தை குட வாசலும் ஒன்றே

வாசி உண்டாகும் மேடை குறிக்கப்பெறும் புற இடம் ஊர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s